המייסדים 2011

  • אהרון חיים, עו"ד
  • אהרון מריה
  • בנבנישתי אבי
  • ברין יהודה
  • גלין אמירה, פרופ'
  • הראל-פיש יוסי, ד"ר
  • הראל שאול, פרופ'
  • טייק עירונה
  • סגל זלמן
  • סנטו יואב, ד"ר