נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים שנתיים (ממוצעים) של פעילות "עתיד בטוח" בש"ח:

תקציב "עתיד בטוח" מתרומות

750,000

שיערוך הפעילות ההתנדבותית של חברי "עתיד בטוח" – מנהלית ומקצועית

800,000

מלגות ישירות מתורמים לסטודנטים

300,000