Capture

אחד מכל שלושה ילדים הוא קורבן לאלימות מצד חבריו.

 

אתם יכולים להציל את הקורבן הבא!

זו התשואה הטובה ביותר על השקעתך.

 

 

 

האתגר הוא של כולנו!

 למנוע את הקורבן הבא.

אנו מבקשים את תמיכתך – מימון מילגה של מדריך או מיזם של קבוצת מנהיגים צעירים.

כן, אני רוצה להשתתף ולהשקיע בהצלה ובמניעת הקורבן הבא.

תודה על תשומת הלב, והערכה מלאה על תרומתך: כולה קודש לפעילות.

 

מי אנחנו

מנהיגות צעירה

אלימות ברשת